Contacts
 • tel: +380-50-988-989-4
  e-mail: med_trans@ukr.net

 • Statistics

  Downloadings - 13076

  Editorial board

  The editor-in-chief 

  A.I.Gozhenko

  The scientific editor

  L.M.Shafran

  The responsible secretary

  D.V.Bolshoy

  Editorial board

  S.A. Andronati (Ukraine), V.P. Antonovich (Ukraine), P. Bartik (Slovakia), Ye.P. Belobrov (UkraineE.A. Bormusova (Israel), L.I. Vlasik (Ukraine), M.R. Gzhegotsky (Ukraine), V.A. Golikov (Ukraine), N.Ya. Golovenko (Ukraine), V.S. Gojdyk (Ukraine), O.V. Gorsha (Ukraine), Yu.I. Gubsky (Ukraine), V. Zhukov (Poland), V.O. Kaptsov (Russia), L.A. Kovalevskaya (Ukraine), M.O. Kolosnyk (Ukraine), I.A. Kravchenko (Ukraine), T.L. Lebedeva (Ukraine), B.A. Nasibullin (Ukraine), B.V. Panov (Ukraine), N.F. Petrenko (Ukraine), E.G. Pykhtieieva (Ukraine), A.E. Polyakov (Ukraine), N.G. Prodanchuk (Ukraine), E.M. Psiadlo (Ukraine), Yu.A. Rachmanin (Russia), R. Muszkieta (Poland), A. Rzayeva (Azerbaijan), I.V. Sergeta (Ukraine), A.M. Serdyuk (Ukraine), A.V. Skalny (Russia), A.N. Skorodumov (Latvia), L.M. Sosedova (Russia), D.G. Stavrev (Bulgaria), A.A. Tinkov (Russia), I.M. Trakhtenberg (Ukraine), K.Sh. Shaisultanov (Kazakhstan), K.O. Sharipov (Kazakhstan), K.L. Shafran (Great Britain), V.V. Shevlyakov (Belarus), V.V. Shukhtin (Ukraine), O.P. Yavorovsky (Ukraine)