Contacts
 • tel: +380-50-988-989-4
  e-mail: med_trans@ukr.net

 • Statistics

  Downloadings - 12465

  Editorial board

  The editor-in-chief 

  A.I.Gozhenko

  The scientific editor

  L.M.Shafran

  The responsible secretary

  D.V.Bolshoy

  Editorial board

  S.A. Andronati (Ukraine), V.P. Antonovich (Ukraine), P. Bartik (Slovakia), Ye.P. Belobrov (UkraineE.A. Bormusova (Israel), L.I. Vlasik (Ukraine), M.R. Gzhegotsky (Ukraine), V.A. Golikov (Ukraine), N.Ya. Golovenko (Ukraine), V.S. Gojdyk (Ukraine), O.V. Gorsha (Ukraine), Yu.I. Gubsky (Ukraine), V. Zhukov (Poland), V.O. Kaptsov (Russia), L.A. Kovalevskaya (Ukraine), M.O. Kolosnyk (Ukraine), I.A. Kravchenko (Ukraine), T.L. Lebedeva (Ukraine), B.A. Nasibullin (Ukraine), B.V. Panov (Ukraine), N.F. Petrenko (Ukraine), E.G. Pykhtieieva (Ukraine), A.E. Polyakov (Ukraine), N.G. Prodanchuk (Ukraine), E.M. Psiadlo (Ukraine), Yu.A. Rachmanin (Russia), R. Muszkieta (Poland), A. Rzayeva (Azerbaijan), I.V. Sergeta (Ukraine), A.M. Serdyuk (Ukraine), A.V. Skalny (Russia), A.N. Skorodumov (Latvia), L.M. Sosedova (Russia), D.G. Stavrev (Bulgaria), A.A. Tinkov (Russia), I.M. Trakhtenberg (Ukraine), K.Sh. Shaisultanov (Kazakhstan), K.O. Sharipov (Kazakhstan), K.L. Shafran (Great Britain), V.V. Shevlyakov (Belarus), V.V. Shukhtin (Ukraine), O.P. Yavorovsky (Ukraine)