Контакти
 • tel: +380-50-988-989-4
  e-mail: med_trans@ukr.net

 • Статистика

  Завантажено - 115933

  Правила для авторів

  1. До публікації приймаються наукові статті на англійській, російській та українській мовах у відповідності з тематикою журналу.

  2. Необхідні умови для публікації статті є відповідність її вимогам і положенням Етичної декларації, прийнятої видавництвом ElsevierЕтичною декларацією можно ознайомитися на сайті журнала http://aptm.org.ua).

  3. Оформлення статті:

  • код УДК;
  • назва статті;
  • прізвище та ініціали автора/авторів (ініціали розміщуються після прізвища);
  • назва організації, в якій було виконано роботу (необхідно вказати адресу електронної пошти або адресу для листування);
  • ключові слова (на 3 мовах);
  • реферат англійською, російською та українською мовами зі структурою, відповідної статті, після тексту статті в об’ємі, достатньому для розуміння ключових положень статті (2000 символів) – обов’язково!

  4. Структура статті:

  • вступ;
  • об’єкти;
  • контингенти;
  • методи дослідження;
  • результати та їх обговорення;
  • висновки;
  • список літератури що цитується (у порядку згадування).

  Заголовки структурних частин виносяться на окрему строку, з лівого краю, напівжирним шрифтом.

  5. Список літератури, що цитується, повинен бути оформленим у відповідності до вимог ДСТУ 8302:2015 «БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання», усі скорочення повинні відповідати вимогам ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила».

  Слід також додавати список літератури, набраний латиницею англійською мовою з підзаголовком «References».

  Після посилань на статті російською чи українською мовами слід вказувати «(in Russian)» або «(in Ukrainian)».

  Приклад оформлення посилань в такому випадку:

  Author A.A., Author B.B., Author C.C. 2013, «Title of article», Title of Journal, Vol. 10, No 2, pp. 49-53.

  З детальною інструкцією оформлення списку літератури латиницею можна ознайомитися на сайті нашого журналу aptm.org.ua.

  6. Усі статті підлягають обов’язковому сліпому рецензуванню профільними спеціалістами.

  7. Рукописи приймаються на розгляд редколегії в електронному вигляді в форматі документів Microsoft Word (*.doc, *.rtf) (на електронних носіях інформації або на електронну адресу – journal.aptm@gmail.com).

  Малюнки, фотографії, схеми, графіки можуть бути вставлені в текст статті або додаватися у вигляді окремих файлів растової або векторної графіки. Велике прохання не форматувати малюнки із окремих фреймів і текстових блоків. Графічні об’єкти в растовому форматі повинні мати роздільну здатність, достатню для передачі усіх значних деталей зображення. Ілюстрації повинні мати наскрізну нумерацію та підписи. Таблиці та діаграми бажано зберігати у форматі Microsoft Excel.

  8. Правила оформлення тексту загальнокультурного характеру:

  • після розділового знаку (але ні в якому разі перед знаком) ставиться пробіл. Це стосується крапки, коми, двокрапки, три крапки, крапки з комою, знаків оклику та питання. Вийняток – десяткова кома в числі, вона не відділяється пробілом;
  • пробіл ставиться зліва від лапок і дужок що відкриваються, та з права від лапок та дужок що закриваються, але ніяк не навпаки;
  • ціла частина в десяткових дробах відділяються від дробної комою а не крапкою;
  • абзацний відступ (червоний рядок) виставляється засобами форматування абзацу текстового редактора (наприклад, в програмі Microsoft Word «Формат>>Абзац>>Перший рядок, або шляхом переміщення бігунка на верхній лінійці). Не допускається виставляти абзацний відступ пробілами або за допомогою знаку/клавіши табуляція;
  • форматування тексту багатократним повторенням пробілів або табуляторів не допускається;
  • слід розрізняти дефіс і тире. Тире довше дефіса і обрамляється по обидва боки пробілами. Дефіс не має пробілів ні з права ні з ліва;
  • знаки «±», «=», «<», «>» повинні з двох сторін відділятися від тексту пробілами;
  • посилання на літературні джерела слід вказувати в квадратних дужках [№] (не в круглих дужках та косих дужках);
  • літерні константи та змінні, латинські терміни та назви організмів необхідно вказувати курсивом, наприклад: t=2,3 (але не t=2.3), «Досліди in vitro показали…», «з аеробного компонента факультативної нормальної кишечної флори найбільше значення мають Escherichia coli та Enterococcus faecium»;
  • на кінець, необхідно дотримуватися правил граматики та пунктуації.

  9. Дані в таблицях, тексті та ілюстраціях не повинні дублювати один одного (а тим більше один одному суперечити);

  10. Редакція залишає за собою право відхилити статтю, якщо її зміст або оформлення не відповідає вимогам для авторів або тематиці журнала.