Контакти
 • tel: +380-50-988-989-4
  e-mail: med_trans@ukr.net

 • Статистика

  Завантажено - 11620

  Правила для авторів

  1. До публікації приймаються статті російською, українською та англійською мовами наукового характеру у відповідності з тематикою журналу.

  2. Оформлення статті: код УДК, назва, прізвище та ініціали авторів (ініціали розташовуються після прізвища), організація, в якій була виконана робота (необхідно вказати адресу електронної пошти або адресу для листування), ключові слова (на 3 мовах). Реферат англійською, російською та українською мовами після тексту статті в обсязі, достатньому для розуміння ключових положень статті, - обов’язково!

  3. Структура статті: вступ; об’єкти, контингенти, методи дослідження; результати та їх обговорення; висновки; список цитованої літератури (в порядку згадування). Заголовки структурних частин виносяться на окремий рядок, до лівого краю, напівжирним шрифтом.

  4. Список цитованої літератури повинен бути оформлений відповідно до вимог ГОСТ 7.1-84. “Бібліографічного опису документа. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ І ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ. “, Всі скорочення повинні відповідати вимогам ДСТУ 3582-97″ СКОРОЧЕННЯ слів в українській мові у бібліографічному опісі. Загальні вимоги та правила “. Крім того, слід також докладати список літератури, набраний латинським алфавітом англійською мовою з підзаголовком «References».

  При цьому після посилань на статті російською або українською мовою слід вказувати «(in Russian)» або «in Ukrainian)». Приклад оформлення посилань в цьому випадку:

  Author A.A., Author B.B., Author C.C. 2013, «Title of article», Title of Journal, Vol. 10, No 2, pp. 49-53.

  5. Якщо стаття, надіслана для публікації, містить матеріали дисертаційної роботи, до неї повинна додаватися рецензія профільного фахівця. У разі відсутності рецензії стаття буде рецензована членами наукового редакційної ради.

  6. Рукописи приймаються на розгляд редколегії в електронному вигляді у форматі документів Microsoft Word (*. Doc, *. Rtf) (на носіях або електронною поштою – journal-medtrans@rambler.ru). Малюнки, фотографії, схеми, графіки можуть бути вбудовані в текст статті або додаватися у вигляді окремих файлів растрової або векторної графіки. Переконливе прохання не формувати малюнки з окремих фреймів і текстових блоків. Графічні об’єкти в растровому форматі повинні мати дозвіл, достатній для передачі всіх значущих деталей зображення. Ілюстрації повинні мати наскрізну нумерацію і підписи. Таблиці і діаграми бажано зберігати у форматі Microsoft Excel.

  7. Правила оформлення тексту загальнокультурного характеру:

  - Після розділового знака (але ні в якому разі не перед) ставиться пробіл. Це стосується точки, коми, двокрапки, крапки, крапки з комою, знаки запитання та оклику. Виняток – десяткова кома в числі; вона не відділяється пропуском.

  - Пропуск ставиться ліворуч від відкривають лапок і дужок і праворуч від закривають, але ніяк не навпаки.

  - Ціла частина в десяткових дробах відділяється від дробової комою, а не крапкою.

  - Абзацний відступ (новий рядок) виставляється засобами форматування абзацу текстового редактора (наприклад, у програмі Microsoft Word «Формат >> Абзац >> Перший рядок» або шляхом переміщення бігунка на верхній лінійці). Не допускається виставляти абзацний відступ пробілами або за допомогою знака табуляції.

  - Форматування тексту багаторазовим повторенням пробілів або табуляторів не допускається.

  - Слід розрізняти дефіс і тире. Тире довше дефіса і обрамляється з обох сторін пробілами; дефіс не має пропусків ні праворуч, ні ліворуч.

  - Знаки «±», «=», «<», «>» повинні з двох сторін відділятися від тексту пробілами.

  - Посилання на літературні джерела слід давати в квадратних дужках (не в круглих і не в косих).

  - Літерні константи і змінні, латинські терміни та назви організмів слід давати курсивом, наприклад: t = 2,3 (а не t = 2.3); «Дослідження in vitro показали …»; «з аеробного компонента факультативної нормальної кишкової флори найбільше значення мають Escherichia coli і Enterococcus faecium ».

  - Нарешті, необхідно дотримуватися правил граматики та пунктуації.

  8. Дані в таблицях, тексті та ілюстраціях не повинні дублювати один одного (а тим більше один одному суперечити).

  9. Редакція залишає за собою право відхилити статтю, якщо її зміст або оформлення не відповідають вимогам для авторів або тематиці журналу.