Контакти
 • tel: +380-50-988-989-4
  e-mail: med_trans@ukr.net

 • Статистика

  Завантажено - 11879

  Етична декларація

  Публікація статті в журналі «Актуальні проблеми транспортної медицини» є суттєвим складовим елементом у розвитку наукової системи знань. Публікація являє собою пряме відображення якості роботи авторів і підтримуючих їх організацій . Опубліковані роботи створюються авторами з використанням виключно наукового методу. Таким чином , для всіх сторін, що беруть участь в процесі публікації (автора, редактора журналу, експерта-рецензента, видавця і суспільства) важливо дійти згоди щодо етичних стандартів очікуваного режиму роботи.
  Редакція журналу «Актуальні проблеми транспортної медицини» надзвичайно відповідально ставиться до виконання своїх етичних та інших обов’язків на всіх стадіях публікації .
  Ми вважаємо своїм обов’язком забезпечити прийняття об’єктивних редакторських рішень, вільних від впливу реклами або інших джерел прибутку. Крім того, редактор і редакційна колегія сприятимуть спілкуванню з представниками інших журналів та/або видавців у випадках, коли це корисно і необхідно.

  ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ
  Стандарти написання робіт
  Автори повинні представити точний виклад виконаного дослідження, який відповідає об’єктивному міркуванню на тему його значущості. Інформація, що лежить в основі роботи, повинна бути точно представлена ​​в статті. Публікація повинна містити достатньо подробиць і посилань, щоб дозволити іншим дослідникам відтворити дану роботу .
  Фальсифікація даних або публікація завідомо неточних тверджень розцінюються як неетична поведінка і є неприпустимими .
  Огляди та статті на професійні теми також повинні бути точними і об’єктивними; роботи, що виражають думку редакції, повинні бути чітко ідентифіковані.

  Зберігання інформації та доступ до неї
  Авторів можуть попросити надати вихідну (первинну ) інформацію, що має відношення до роботи, для редакторської перевірки, і автори повинні бути готові надати загальний доступ до такої інформації, якщо це можливо, і повинні за будь-яких обставин бути готовими зберегти таку інформацію на достатній час після публікації .

  Оригінальність робіт і плагіат
  Автори повинні гарантувати, що вони написали повністю оригінальні роботи, а у разі використання авторами роботу та/або формулювання інших авторів цитувати ці роботи або формулювання. Плагіат має багато форм, від спроби видати роботу іншого автора за власну, копіювання або перефразування значних частин роботи іншого автора (без посилання на джерело) і до привласнення результатів дослідження, зробленого іншими. Плагіат у всіх його формах розцінюється як неетична поведінка і є неприпустимим.

  Одночасні, паралельні, дублюючі один одного публікації
  У загальному випадку автор не повинен публікувати рукописи, що описують по суті одне і те саме дослідження більш, ніж в одному науковому журналі або одній публікації . Подача одного і того самого рукопису одночасно більш, ніж в один журнал, вважається неетичним поводженням і є неприпустимим. Автор не повинен подавати на розгляд до іншого журнал раніше опубліковану роботу. Іноді за певних умов може бути виправдана публікація більш, ніж в одному журналі деяких видів статей (наприклад, клінічних протоколів, переказів). Автори і редактори повинні погодитися на повторну публікацію раніше опублікованих матеріалів, якщо нова робота містить іншу інтерпретацію вихідних даних . У повторній публікації вихідний джерело обов’язково має бути процитовано.

  Визнання джерел
  Завжди потрібно визнавати значимість роботи інших дослідників. Автори повинні цитувати публікації, які вплинули на проведення дослідження або на інтерпретацію результатів відповідної роботи. Інформація, отримана приватним чином, як ,наприклад, у розмові, під час листування або при обговоренні з третіми особами, не може бути використана без письмового дозволу джерела. Інформація, отримана при наданні конфіденційних послуг, таких як рецензування рукописів або заявок на грант, також не може бути використана без письмового дозволу автора роботи, яка рецензувалася .

  Авторство роботи
  Список авторів повинен обмежуватися тими, хто зробив значний внесок у концепцію, оформлення, виконання або інтерпретацію даного дослідження. Всі ті, хто зробив значний внесок у роботу, повинні бути згадані як співавтори. У роботі повинні бути згадані (без статусу співавторів) усі особи, які зробили значний внесок в окремі аспекти роботи. Автор, який відповідає за зв’язок з редакцією, повинен поручитися, що всі , хто є співавторами, згадані в роботі, що серед співавторів не згадані ті, хто до роботи не має відношення, а також, що всі співавтори ознайомилися з остаточним варіантом роботи, схвалили його і погодилися на подачу роботи до публікації.

  Небезпечні фактори, люди або тварини як суб’єкти дослідження
  Якщо робота пов’язана з небезпечними хімічними препаратами, випробуваннями чи обладнанням, автор зобов’язаний ясно позначити це в рукописі. Якщо суб’єктами дослідження є люди або тварини, автор повинен гарантувати, що всі досліди були проведені згідно з чинним законодавством. При описі експериментів за участю людей автор повинен включити в рукопис заяву, що отримано дозвіл на такі експерименти. Право на недоторканність приватного життя не може бути порушено.

  Конфлікти інтересів
  Всі автори повинні повідомляти в своїх рукописах про будь-які фінансові або інші значущі конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати або інтерпретацію їх роботи. Мають бути оголошені всі джерела фінансової підтримки проекту. Приклади можливих конфліктів інтересів, про які слід заявити, включають прийом на роботу, консультування, володіння акціями, гонорари, платні експертні висновки, заявки на патенти та реєстрації патентів, гранти та інші види фінансування. Необхідно заявити про можливі конфлікти інтересів якомога раніше.

  Фундаментальні помилки в опублікованих роботах
  Коли автор виявляє значну помилку чи неточність у власній опублікованій роботі, його обов’язком є негайне інформування про це редактора журналу та сприяння редактору у спростуванні або виправлення роботи. Якщо редактор або видавець дізнається від третіх осіб, що опублікована робота містить значну помилку, обов’язком автора є негайно спростувати або виправити роботу або надати редактору свідчення правильності вихідної роботи.

  ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
  Рішення про публікацію
  Відповідальність за рішення про те, які статті, спрямовані до журналу «Актуальні проблеми транспортної медицини», повинні бути опубліковані, несе редактор журналу. В основі таких рішень повинні завжди лежати відповідність даної роботи критеріям науковості, якість статті, а також її важливість для дослідників і читачів. Редактор зобов’язаний керуватися політикою редакційної колегії журналу і підкорятися обмеженням чинного законодавства відносно наклепу, порушення авторських прав і плагіату. Приймаючи рішення про публікацію, редактор враховує думку інших членів редколегії та рецензентів.

  Об’єктивність
  Редакційна колегія оцінює рукописи за їх інтелектуальним змістом, не беручи до уваги расу, стать, релігійні вірування, етнічну приналежність, громадянство або політичні погляди авторів.

  Конфіденційність
  Редактор і будь-який інший працівник редакції не повинні нікому розголошувати жодну інформацію про рукописи, які надійшли до редакції; виключення становлять автор, рецензенти, можливі рецензенти, інші консультанти редактора і, у разі необхідності, видавець.

  Розголос інформації та конфлікти інтересів
  Неопубліковані матеріали, викладені в рукописі, не можуть бути використані у власних дослідженнях редактора без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в процесі рецензування, повинні залишатися конфіденційними і не використовуватися для особистої вигоди. Редактори повинні відмовитися (тобто повинні попросити іншого члена редакційної колегії розглянути рукопис і дати на нього рецензію) від розгляду рукописів, в яких у них є конфлікти інтересів, пов’язані з конкурентними, співробітницькими або іншими зв’язками або взаємовідносинами з будь-яким з авторів, компаніями або (можливо) організаціями, що мають відношення до робіт. Редакція вимагає від усіх, хто зробив внесок в роботу, щоб вони заявили про можливий конфлікт інтересів і внесли зміни до статті, якщо конфлікт інтересів виявився після опублікування. Якщо необхідно, повинні бути прийняті інші доцільні заходи, такі як публікація спростування або вираз жалю.

  Розгляд претензій
  Редакція повинна вжити належних заходів у відповідь, якщо надійшли скарги на рукопис або опубліковану роботу в порушенні етики. Ці заходи в загальному випадку складаються з переговорів із автором рукопису для усунення претензій, які надійшли, але також можуть включати в себе спілкування з відповідними організаціями та дослідниками, і ,якщо скарга справедлива, публікувати виправлення, спростування, вираз жалю чи іншу необхідну інформацію. Кожен випадок неетичної видавничої поведінки, про який заявлено, має бути розглянутий, навіть, якщо він був виявлений через роки після публікації.

  ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ
  Внесок у редакторські рішення
  Рецензування допомагає редактору у прийнятті видавничих рішень і за допомогою спілкування редактора з автором може також допомогти автору у поліпшенні роботи . Рецензування є важливим компонентом формального наукового спілкування і лежить в основі наукового методу. Редакція журналу «Актуальні проблеми транспортної медицини» поділяє думку про те, що кожен справжній вчений зобов’язаний внести свій внесок у рецензування наукових робіт.

  Оперативність
  Будь-який вибраний рецензент, який відчуває себе недостатньо компетентним для написання рецензії на дослідження, представлене у рукописі, або знає, що своєчасно не зможе надати рецензію, повинен повідомити про це редактора і вибачитися за неможливість проведення рецензування.

  Конфіденційність
  Будь-які рукописи, отримані на рецензування, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Їх не можна показувати стороннім або обговорювати зі сторонніми людьми, за винятком осіб, уповноважених редактором.

  Стандарти об’єктивності
  Рецензування має здійснюватися об’єктивно. Критика особистості автора неприпустима. Рецензенти повинні ясно викладати свої погляди і підкріплювати їх аргументами.

  Визнання джерел
  До обов’язків рецензентів входить виявлення не процитованих авторами раніше опублікованих робіт, що мають суттєве відношення до суті рецензованої статті. Будь-яка заява про те, що спостереження, теоретичний висновок або аргумент вже комусь належить, має бути підкріплено відповідною цитатою. Рецензент повинен також звернути увагу редакції на будь-яку істотну подібність або збіг у розглянутій рукописи з елементами будь-якої іншої опублікованої роботи, яка йому особисто відома.

  Розголос інформації та конфлікти інтересів
  Неопубліковані матеріали, оприлюднені в рукописї , не повинні бути використані в дослідженнях рецензента без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в процесі рецензування, повинні залишатися конфіденційними і не використовуватися для особистої вигоди. Рецензенти не повинні розглядати рукописи, в яких у них є конфлікти інтересів, пов’язані з конкурентними, співробітницьким або іншими зв’язками або взаємовідносинами з будь-яким з авторів, компаніями або (можливо) організаціями, що мають відношення до робіт.

  Редакція журналу